Συστήματα ERP και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Συστήματα ERP και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Τα συστήματα ERP αποτελούν την λύση για τις επιχειρηματικές προκλήσεις.

Το σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ERP καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας σας τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε άμεσα στις προκλήσεις της αγοράς.

Οι Τάσεις και οι προκλήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι  συνθήκες στην αγορά αναγκάζει τις επιχειρήσεις να δημιουργούν νέους τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Λίγες επιχειρήσεις έχουν μείνει αλώβητες από τους ταχείς ρυθμούς της αλλαγής που έχει ορίσει ο 21ος αιώνας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους με τους οποίους είναι σε θέση να παραμείνουν στην αγορά.

Για παράδειγμα οι μεταποιητικές εταιρείες, πρέπει να εκτιμήσουν πολύ σοβαρά τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

Σ΄ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, πρέπει να αντιμετωπίστει η βασική αρχή της οικονομικής στενότητας.

Η εξέλιξη στο λογισμικό περιβάλλον των συστημάτων ERP μειώνει το βάρος αυτών των προκλήσεων. Προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Με τα συστήματα ERP μπορούν να καλύψουν και να εξελίσσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και των συνεργασιών τους.

Το σύστημα ERP ενοποιεί και βελτιώνει αποτελεσματικά  τις διάφορες εργασίες.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ERP προσφέρει τη δομή και τη δυνατότητα να παρέχει στα στελέχη των επιχειρήσεων άμεσες πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Αντλεί και αξιοποιεί τα δεδομένα στη μέγιστη αξία τόσο των επιχειρησιακών δεδομένων όσο και την παραγωγικότητα των ανθρώπων, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες.

Το ERP μπορεί να λύσει τους επιχειρηματικούς πονοκεφάλους:

ERP – Διακυμάνσεις κόστους

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που προέκυψε π.χ. για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από ένα απρόβλεπτο κλίμα, είναι να βρουν πώς να παραμείνουν κερδοφόρες με τις διακυμάνσεις του κόστους και των περιθωρίων των πρώτων υλών.

Ένα σύστημα ERP λύνει αυτό το πρόβλημα , καταρχάς, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένη προβολή στις λειτουργίες λογιστικής, διανομής και κατασκευής.

Μέσω αυτού, είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα και να παρακολουθούν στοιχεία κόστους και να στοχεύουν στη μείωση και τη βελτίωση των κινδύνων.

Το σύστημα ERP μεγιστοποιεί τη σχέση Οφέλους και Κόστους των επιχειρήσεων.

Πρώτον, περιορίζει τη σπατάλη και αυξάνει την αποδοτικότητα στην διαχείριση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων.

Δεύτερον, ένα σύστημα ERP επιτρέπει στους χρήστες να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες που απαιτούν ένταση εργασίας και είναι χρονοβόρες.

Τρίτον, το σύστημα ERP επιτρέπει την αξιολόγηση της πληροφορίας των πραγματικών λεπτομερειών έναντι του αναμενόμενου κόστους, καθώς και των στόχων εξοικονόμησης κόστους.

Από τη σκοπιά ενός συστήματος ERP, η Χρηματοοικονομική Λογιστική είναι η «καρδιά» του συστήματος, αφού όλες οι ενέργειες της επιχείρησης έχουν οικονομικό αντίκτυπο και υποχρεωτικά κάθε χρονική στιγμή θα πρέπει να απεικονίζονται με τον σωστό τρόπο.

Εξετάζει τις τρέχουσες απαιτήσεις και παρέχει την ευκαιρία για συνεχή βελτίωση και επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών.

ERP – Πρόβλεψη ταμειακών ροών

Η εκτέλεση μιας αποτελεσματικής επιχείρησης, απαιτεί ακριβείς προβλέψεις ταμειακών ροών.

Τα συστήματα ERP παρέχουν τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης εικόνας χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Σκοπός του είναι η συνοπτική και αναλυτική απεικόνιση των ταμειακών ροών αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εκάστοτε εταιρίας για τη σωστή οργάνωση του ταμείου και του credit control.

Το σύστημα ERP απεικονίζει το υπόλοιπο των χρηματικών λογαριασμών της εκάστοτε εταιρίας με απλό και κατανοητό τρόπο, ανάλογα με τις απαιτήσεις (εισροές) ή υποχρεώσεις (εκροές) που προκύπτουν.

Παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες τόσο ως προς τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα συναλλασσομένων και αξιογράφων όσο και ως προς τις λοιπές, βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες, προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες εισροές -εκροές.

Οι λύσεις ERP δεν επιδιώκουν μόνο να ενσωματώσουν τις διαδικασίες λειτουργίας και τις ροές πληροφοριών στην επιχείρηση, αλλά και για να δείτε εάν και πότε είναι εφικτό να επεκτείνετε τις λειτουργίες της.

Υπάρχουν πολλά εργαλεία στο λογισμικό ERP που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Για παράδειγμα, οι προβλέψεις εισπρακτέων λογαριασμών αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πληρώνουν διαφορετικοί πελάτες με διαφορετικούς όρους και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως ο μέσος αριθμός ημερών που πληρώνει κάθε πελάτης.

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι ένα άλλο εργαλείο που παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί όχι μόνο καταγράφουν τιμολογημένες αγορές, αλλά επισημαίνουν ειδικούς όρους προμηθευτή, μη εγκεκριμένα τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς που δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμη από προμηθευτές.

ERP στη σύγχρονη επιχείρηση

To ERP ενοποιεί τις διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης

Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένος, οι επιχειρήσεις εισάγουν τις πρώτες ύλες, η τα προϊόντα τους από διάφορες τοποθεσίες, τόσο τοπικές όσο και διεθνείς. Αν και αυτό διευρύνει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων στις επιχειρήσεις, μπορεί επίσης να γίνει συντριπτικά δύσκολο στη διαχείριση.

Ένα σύστημα ERP προσφέρει διάφορους τρόπους για να βοηθήσει στη διαχείριση των πρώτων υλών.

Επιπρόσθετη λειτουργία του συστήματος ERP δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και βελτιώνουν άμεσα τα απαιτούμενα επίπεδα αποθεμάτων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Τα οφέλη αυτά οδηγούν τις επιχειρήσεις πιο κοντά στα πρότυπα του lean Supply Management, σε συνδυασμό με το σωστό ERP οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής, εφοδιασμού, και συντονισμού.

Με σημαντικό όφελος τα προϊόντα να φτάνουν στον πελάτη την κατάλληλη στιγμή χωρίς καθυστερήσεις και λάθη.

ERP – Ταχύτητα και Διεκπεραίωση

Η βελτίωση του χρόνου στην ευρύτερη αγορά είναι ένας σίγουρος τρόπος για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για να αυξήσει μια επιχείρηση μικρή η μεγάλη την ταχύτητα αλλά και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τόσο των υπηρεσιών προς τους πελάτες, όσο και των υποχρεώσεων τους προς τους προμηθευτές και τρίτους φορείς, πρέπει να χρησιμοποιησει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης που να καλύπτει αυτές τις διαδικασίες και τις συναλλαγές της, ένα σύστημα ERP στα μέτρα της.

Το ERP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι πολλοί αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς έχουν μηχανογραφηθεί π.χ. πληρωμή ΦΠΑ, ΑΠΔ κ.λπ.

Σήμερα οι αυξημένες απαιτήσεις για ευελιξία και υψηλή ποιότητα απαιτούν με τη σειρά τους σταθερή παρακολούθηση των απαιτήσεων του πελάτη αλλά και της αγοράς γενικότερα, έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Το σύστημα ERP περιλαμβάνει τον προγραμματισμό που επιτρέπει τους ακριβείς χρόνους παράδοσης βάσει της χωρητικότητας και των υπαρχόντων φορτίων.

Στοχεύει στο συντονισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ροή των προϊόντων και πληροφοριών που διακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας, με το μικρότερο δυνατό κόστος και χρόνο, εξισορροπώντας προσφορά και ζήτηση.

Μείνετε ενημερωμένοι

Το ERP το αντιμετωπίζει αυτό προσφέροντας συνεχώς με ενημερωμένες αναφορές αυτοεξυπηρέτησης και εξαιρετικά οπτική πρόσβαση σε βασικά δεδομένα απόδοσης που διατηρούν τη διαχείριση ενήμερη, χωρίς να εξαντλούν πόρους.

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες παρέχουν μια γρήγορη αξιολόγηση της οικονομικής υγείας της επιχείρησης, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Υπάρχουν επίσης λειτουργικές μονάδες πρόβλεψης που παρέχουν τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των προβλέψεων και μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με ελάχιστο σφάλμα.

Συνολικά, με τη παρουσία ενός συστήματος ERP οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεχωρίσουν σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. που τους παρέχει πολύτιμες επιχειρηματικές γνώσεις για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και των συνεργατών.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των συστημάτων ERP είναι ότι αποτελούν το μοχλό για την αλλαγή, αλλά….. ο τελικός σκοπός είναι η έναρξη και η διατήρηση της της επιχειρησιακής αλλαγής…. και όχι μόνο η υλοποίηση ενός συστήματος ERP.