Σύστημα ERP

Enterprise Resource Planning

Πως μπορεί το σύστημα ERP  να βοηθήσει μια επιχείρηση

Τι είναι το Σύστημα ERP

Αν προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τον όρο σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning), η μετάφρασή του είναι Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Τα ERP συστήματα πιο πολύ παραπέμπουν σε μια διοικητική προσέγγιση – μεθοδολογία παρά σε ένα πληροφοριακό σύστημα.

Στην ουσία τα συστήματα ERP δεν είναι μόνο πληροφοριακά συστήματα- αλλά ενσωματώνουν και υλοποιούν διοικητικές πρακτικές καθώς και την οργάνωση της επιχείρησης.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ένα σύστημα ERP δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση:

• Να ισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.
• Να συνδέει τους πελάτες με τους προμηθευτές σχηματίζοντας εφοδιαστικές αλυσίδες.
• Να υιοθετεί αποδεδειγμένες επιχειρησιακές διαδικασίες με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Να ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη.
• Να καταγράφει και να βελτιώνει την κατανόηση των αναγκών της αγοράς και των πελατών.
• Να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων της επιχείρησης.
• Να αυτοματοποιεί την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης.
• Να συγκεντρώνει και να ολοκληρώνει όλα τα δεδομένα της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλη την οργάνωση.
• Να δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εφαρμόζει νέες πολιτικές και νέες στρατηγικές.

Επομένως τα συστήματα ERP υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Συστήματα ERP

Σύστημα ERP & η Λειτουργικότητα στην Επιχείρηση.

Τα σημεία λειτουργικότητας που καλύπτουν τα συστήματα ERP μεταξύ άλλων είναι:
παραγωγή προϊόντων, προμήθειες υλικών, διαχείριση αποθήκης, μεταφορά προϊόντων, οικονομική διαχείριση, πωλήσεις, διαχείριση πελατών κ.λπ.

Μία από τις βασικές έννοιες των συστημάτων ERP είναι η έννοια της ολοκλήρωσης.

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, οι πληροφορίες της επιχείρησης είναι αποθηκευμένες κεντρικά, σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

Ο όρος ERP χρησιμοποιείται σήμερα για να περιγράψει τόσο τα διοικητικά και οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιεί μια σύγχρονη επιχείρηση
όσο και το πληροφοριακό σύστημα το οποίο τα υλοποιεί.

Ο ρόλος των συστημάτων ERP σήμερα γίνεται ακόμη πιο σημαντικός, μια και τα συστήματα αυτά καλούνται να περιγράψουν νέες επιχειρηματικές προσεγγίσεις.

Μοντέλα και στρατηγικές όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πλήρεις εφοδιαστικές αλυσίδες, κ.λπ.

Η ροή της πληροφορίας λοιπόν σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης έχει προφανή πλεονεκτήματα.

 

Βασικά πλεονεκτήματα των ERP συστήματων

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήματος ERP είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ειδικά αν η ανάλυση των απαιτήσεων και η σχεδίαση γίνει συστηματικά, όχι αποσπασματικά και σίγουρα πριν από την επιλογή και την εγκατάσταση του ERP.

Αυτός ο παράγοντας αποτελεί και την προϋπόθεση επιτυχίας υλοποίησης του συστήματος και εξασφάλισης του συγκριτικού πλεονεκτήματος που παρέχει η εφαρμογή του.

 • Πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων
 • Οργάνωση στις διαδικασίες και λειτουργίες
 • Οργάνωση και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων
 • Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης(consolidation)
 • Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα
 • Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
 • Μείωση λαθών

Πως επιλέγει μια επιχείρηση το ΕRP που της ταιριάζει.

Οι καθημερινές ασχολίες των στελεχών μίας επιχείρησης είναι πάρα πολλές και συχνά πολύπλοκες, με επιμέρους διαδικασίες.

Απαιτούνται μηχανισμοί οι οποίοι φροντίζουν οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται με βέλτιστο τρόπο, έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να μειώνονται τα κόστη.

Είναι τα επιμέρους συστήματα διαχείρησης που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφισης μιας επιχείρησης.

Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως όλες τις εργασίες και πάνω από όλα, τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας, έτσι ώστε να μπορείτε να διαθέτετε περισσότερο χρόνο για τους πελάτες σας.

Η διάθεση περισσότερου χρόνου στις ανάγκες των πελατών σας, είναι ένα γεγονός που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Για αυτό το λόγο, το σύστημα  που θα επιλέξετε, εκτός από το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι συμβατό με το μέγεθος της επιχείρησης σας,  θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του σε περίπτωση που θα αυξηθεί το προσωπικό ή το πελατολόγιο.

 

Σύστημα ERP
Σύστημα ERP

Ο ρόλος του συμβούλου υλοποίησης.

Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντική η σωστή επιλογή του εξωτερικού σας συνεργάτη ώστε η εγκατάσταση αλλά και η περαιτέρω τεχνική υποστήριξη να παρέχει στην επιχείρηση σας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Είναι φανερό ότι αυτοί οι σύμβουλοι υλοποίησης είναι προτιμότερο να είναι στελέχη ενός ανεξάρτητου φορέα και όχι στελέχη δύο άλλων
εμπλεκόμενων μερών.

Και αυτό γιατί έχουν έννομο συμφέρον ταυτόχρονα το έργο να στεφθεί με επιτυχία και η επιχείρηση να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από την εγκατάσταση του ERP.

Ανακαλύψτε τις προοπτικές της επιχείρησης σας.

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Οφέλη Μηχανοργάνωσης

Η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η μηχανοργάνωση αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την λειτουργίας μιας επιχείρησης με πολλαπλά οφέλη όπως:

 • Πλήρης έλεγχος των διαδικασιών
 • Ελεγχόμενη τιμή πρώτων υλών
 • Ελεγχόμενη ποσότητα αποθεμάτων
 • Ελεγχόμενο κόστος συναλλαγών
 • Αυξημένο κέρδος.
Τι είναι το ERP;

Μία συλλογή δεδομένων σχεδιασμένη να υποστηρίζει την ∆ιοίκηση να παίρνει Αποφάσεις.

Το ERP συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας σε ένα σύστημα. Αυτοματοποιεί όλες τις καθημερινές σας εργασίες, βελτιώνοντας τόσο τα οικονομικά σας, όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας.

Το λογισμικό ERP ενσωματώνει πληροφορίες της επιχείρησης  από όλα τα τμήματα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να μοιράζονται μεταξύ των τμημάτων σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και να αυτοματοποιηθούν κοινές εργασίες.

Τι γίνεται όμως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ERP που είναι σχεδιασμένα για διαφορετικά μεγέθη εταιρειών και βιομηχανίες. Πολλά συστήματα ERP είναι ευέλικτα και μπορούν να φιλοξενήσουν επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Για παράδειγμα, οι μικρές εταιρείες δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξουν ένα σύστημα σχεδιασμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την εφαρμογή ενός συστήματος σχεδιασμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν απλά να επιλέξουν τις ενότητες που χρειάζονται.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην πληροφορική;

Η απάντηση είναι απλή: Χρόνο & Χρήμα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και ο διαμοιρασμός και η άμεση διαθεσιμότητα των πληροφοριών μειώνει σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης των λειτουργιών, αλλά και το χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη. Παράλληλα, μέσω αναλυτικών αναφορών, ο επιχειρηματίας μπορεί να εντοπίσει προβληματικές διαδικασίες στην επιχείρηση, αλλά και να λάβει αποφάσεις βασιζόμενος σε πραγματικά δεδομένα.

Τι αναλύσεις μπορεί να θέλει μια επιχείρηση……
 • Product, customer sales analysis
  Ανάλυση Προϊόντος και Πωλήσεων σε πελάτες
 • Orders and shipments analysis
  Ανάλυση Διαταγών και Aποστολών
 • Financial analysis
  Οικονομική Ανάλυση
 • Promotion planning & analysis
  Προώθηση Προγραμματισμού και Ανάλυση
 • Purchasing analysis
  Ανάλυση Αγοράς
 • Market segmentation analysis
  Ανάλυση κατάτμησης Αγοράς
 • Project analysis
  Ανάλυση Προγράμματος

Από μια άλλη άποψη είναι μια αποθήκη
ενσωματωμένων πληροφοριών,
διαθέσιμη για ερωτήσεις και ανάλυση.

Shares
Share This